SB Food Depot


We are currently hiring the following positions


Bán và Cắt Thịt ( Meat Cutter)

Điều Kiện / Job Description

• Cần người biết dùng máy cắt thịt có kinh nghiệm làm trong meat department. We are now hiring experienced meat cutters working in the meat and seafood department.

Oct - 2017
Cashier

Điều Kiện / Job Description

• Cashiers needed working part-time or full-time.

Oct - 2017
Người Chất Hàng (Stocker)

Điều Kiện / Job Description

• Cần người biết chất hàng và kiểm soát hàng tồn kho. Experienced stocker needed.

Oct - 2017